OptiMonk Adatvédelmi Tájékoztató

(Ügyfelek részére)

Az OptiMonk ügyfelei általában vállalkozások, ezért a vállalati adatok kezelésére általában nem vonatkoznak a természetes személyekre vonatkozó, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezései tekintettel a személyes adatok feldolgozására és az ilyen adatok szabad mozgására (GDPR vagy rendelet). Lehetséges azonban, hogy a fentiek ellenére Ön személyes adatnak minősülő adatokat szolgáltat nekünk (pl. Telefonszám), ezért betartjuk a rendelet rendeletet az Ön adatainak feldolgozásával kapcsolatban.

Az OptiMonk minden alkalmazottja vállalja, hogy a munkája során megszerzett személyes adatokat titoktartási megállapodásban védi.

1. Adatkezelő

OptiMonk International Zrt. 
Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Tar Balázs, support@optimonk.com, + 36 70 410 4842
Adószám.: 26335498-2-09

2. Adatfeldolgozók

Az Ön által megadott kapcsolattartási és számlázási adatokat a következő programokban rögzítjük (a következő adatfeldolgozókkal dolgozunk):

Innonic Group Zrt.
4028 Debrecen, Kassai út 129.
Cégjegyzék szám: 09-10-000562
Adószám: 25796728-2-09
Email/telefonszám: jobs@innonic.com, +36 70 779-6329
Szolgáltatás vagy feladatkör: az OptiMonk International Zrt. anyavállalata.
Tulajdonosként az Innonic Group Zrt hozzáfér az összes személyes felhasználó OptiMonk International Zrt. által tárolt és feldolgozott adatához.

MailChimp
c/o The Rocket Science
Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308
MOSS No. EU 826 477 914
Szolgáltatás vagy feladatköz: hírlevélküldő rendszer, a szolgáltatással kapcsolatos hírlevelek kézbesítése a feliratkozók számára

Hubspot
25 First Street, 2nd Floor
Cambridge, MA 02141
United States
Szolgáltatás vagy feladatkör: CRM rendszer. Az optimonk.hu vagy az optimonk.com oldalakon való regisztrált ügyfelek adatainak illetve a kapcsolattartási történetnek a tárolását szolgálja.

Zoho Corp
Federal ID 80-0722734
4141 Hacienda Drive
Pleasanton California 94588
Szolgáltatás vagy feladatkör: ERP rendszer. A vállalkozások és a számlázási adatok, számlák tárolása

DigitalOcean, LLC
101 Avenue of the Americas, 10th Floor
New York, NY 10013
Szolgáltatás vagy feladatkör: Szerver tárhely szolgáltató

Zendesk
Zendesk, Inc.
1019 Market St
San Francisco, CA
94103
Telefonszám: (888) 670-4887
e-mail cím: ar@zendesk.com
Szolgáltatás vagy feladatkör: A support@optimonk.com vagy a kapcsolat@optimonk.hu e-mail címekre érkező üzenetek menedzselése, tárolása

Unbounce
#400 – 401 West Georgia Street
Vancouver, BC V6B5A1
Canada
Szolgáltatás vagy feladatkör: landoló oldalak építése
Az adattárolás köre: marketing céllal gyűjtött e-mail cím (utónév és telefonszám, ha szükséges)

CIB Bank Zrt.
1027 Budapest, Medve u. 4-14.
Szolgáltatás vagy feladatkör: OptiMonk International Zrt bankszámlavezető bank
Az adattárolás köre: Felhasználók számlázási címe, a fizetés befejezésekor használt bankszámlaszám

Braintree
United States
222 W Merchandise Mart Plaza
Suite 800
Chicago, IL 60654
szolgáltatás vagy feladatkör: bankkártyás fizetés feldolgozó
az átadott adatok köre: bankkártya adatai, e-mail címe és annak a felhasználónak a teljes neve, aki előfizetett az OptiMonk szolgáltatására. Az adatokat csak a fizetési folyamat feldolgozásához kerülnek tárolásra illetve feldolgozásra

Intercom
55 2nd Street
4th Floor
San Francisco, CA 94105
szolgáltatás vagy feladatkör: kommunikáció támogatása a felhasználók OptiMonk fiókjai keresztül (online chat szolgáltató)
az átadott adatok köre: a felhasználók összes személyes adata összegyűjtésre kerül, amelyet a regisztráció során adnak meg: keresztnév, vezetéknév, telefonszám, e-mail cím a felhasználóval való viselkedés alapú kommunikáció céljából

Logrocket
87 Summer St.
Boston, MA 02110
e-mail address: support@logrocket.com
Szolgáltatás vagy feladatkör: videofelvevő, amely viselkedésalapú információkat gyűjt az OptiMonk fiókon belüli felhasználókról.

3. Adatai feldolgozásával kapcsolatban Ön a következő jogokra jogosult:

 

Az előzetes tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos tényekről és információkról az ilyen adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatást kapni.

Az adatkezelő továbbá indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a 15–22. Cikk szerinti kérelem alapján tett intézkedésekről. Ez az időszak szükség esetén további két hónappal meghosszabbítható, figyelembe véve a kérelmek összetettségét és számát. Az adatkezelő a megkeresés kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az ilyen meghosszabbításról, a késedelem okaival együtt. Ha az érintett elektronikus úton kéri a kérelmet, az információkat lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett másként kéri.

(Rendelet 12–14. cikk)

 

Hozzáférési jog

Az érintettnek joga van az adatkezelőtől megerősítést szerezni arról, hogy feldolgozzák-e a rá vonatkozó személyes adatokat, és ebben az esetben hozzáférést biztosít a személyes adatokhoz és a kapcsolódó információkhoz a Szabályozás.

(Rendelet 15. cikk)

 

A helyesbítéshez való jog

Az érintettnek joga van az adatkezelőtől indokolatlan késedelem nélkül kérni az őt érintő pontatlan személyes adatok helyesbítését. Figyelembe véve a feldolgozás céljait, az érintettnek joga van hiányos személyes adatok kitöltésére, többek között kiegészítő nyilatkozat benyújtásával.

(Rendelet 16. cikk)

 

Törléshez való jog („az elfelejtéshez való jog”)

Az érintettnek joga van arra, hogy az adatkezelőtől indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, és az adatkezelő köteles a személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha a következő okok valamelyike ​​fennáll.

(Rendelet 17. cikk)

 

A feldolgozás korlátozásához való jog

Az érintettnek joga van az adatkezelőtől az adatkezelés korlátozásához, ha a rendeletben meghatározott okok valamelyike ​​fennáll.

(Rendelet 18. cikk)

 

Értesítési kötelezettség a személyes adatok helyesbítésével vagy törlésével vagy a feldolgozás korlátozásával kapcsolatban

Az adatkezelő a személyes adatok helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását a rendelet 16. cikkével, 17. cikkének (1) bekezdésével és 18. cikkével összhangban közli minden olyan címzettel, akinek a személyes adatokat közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul. vagy aránytalan erőfeszítéssel jár. Az adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről, ha az érintett kéri.

(Rendelet 19. cikk)

 

Az adatok hordozhatóságának joga

A rendeletben meghatározott feltételekkel az érintettnek joga van strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapni a rá vonatkozó személyes adatokat, amelyeket az adatkezelőnek adott át, és joga van hogy ezeket az adatokat továbbítsa egy másik adatkezelőnek annak az adatkezelőnek az akadálya nélkül, amelynek a személyes adatokat átadták.

(Rendelet 20. cikk)

 

Kifogáshoz való jog

Az érintettnek bármikor jogában áll tiltakozni saját helyzetével kapcsolatos okokból az őt érintő személyes adatok e) ponton alapuló feldolgozása ellen (a feldolgozás az elvégzett feladat elvégzéséhez szükséges közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalom gyakorlása során) vagy f) (a feldolgozás az adatkezelő vagy harmadik fél által követett jogos érdekek érdekében szükséges) a rendelet 6. cikkének (1) bekezdése .

 

(Rendelet 21. cikk)

 

Automatizált egyéni döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is

Az érintettnek jogában áll, hogy ne vonatkozzon olyan döntés hatálya alá, amely kizárólag automatizált feldolgozáson alapul, ideértve a profilalkotást is, amely jogi következményekkel jár, vagy hasonlóan jelentősen érinti őt.

(Rendelet 22. cikk)

 

Korlátozások

Az adatkezelő vagy adatfeldolgozó hatálya alá tartozó uniós vagy tagállami jogszabályok jogalkotási intézkedés útján korlátozhatják a 12–22. cikkben és a 34. cikkben, valamint az 5. cikkben előírt kötelezettségek és jogok hatályát, amennyiben azok a rendelkezések megfelelnek a 12–22. cikkben előírt jogoknak és kötelezettségeknek, amennyiben egy ilyen korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényegét, és szükséges és arányos intézkedés a demokratikus társadalomban.

(Rendelet 23. cikk)

 

A személyes adatok megsértésének közlése az érintettel

Ha a személyes adatok megsértése valószínűleg magas kockázatot jelent a természetes személyek jogainak és szabadságainak, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül közli az érintettel a személyes adatok megsértését.

(Rendelet 34. cikk)

Adatvédelmi incidens bejelenthető online az alábbi felületen:

https://naih.hu/adatvedelmi-incidensbejelent–rendszer.html

 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell: az adatvédelmi incidens jellegét, közölni kell adatvédelmi tisztviselő/ kapcsolattartó nevét, elérhetőségét; az incidensből valószínűsíthető következményeket; az incidens orvoslására tett intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 1. a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 2. b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

(Rendelet 77. cikk)

 

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 (1) 391-1400)

(Rendelet 78. cikk)

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

(Rendelet 79. cikk)

 

Amennyiben a fenti jogok bármelyikével szeretne élni kérem azt jelezze e-mailben a balazs.tar@optimonk.com vagy az support@optimonk.com e-mail címen.

4. A SZERZŐDÉSEK TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATFELDOLGOZÁS

 1. Adatfeldolgozás adó- és számviteli kötelezettségek teljesítéséhez

 

A jogi kötelezettség teljesítésének jogi alapjain (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) a Társaság a Társasággal üzleti kapcsolatban álló természetes személyek adatait akár vevőként, akár beszállítóként feldolgozhatja törvényben előírt adó- és számviteli kötelezettségek (számvitel, adózás) teljesítéséről. Az így kezelt adatok között szerepel különösen a hozzáadottérték-adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 169. és 202. §-a alapján: a tranzakciót elrendelő személy vagy szervezet neve, címe, a tranzakció végrehajtását igazoló személy aláírása megrendelés és a szervezettől függően a könyvvizsgáló aláírása, a címzett aláírása a készletmozgások és pénzkezelés dokumentumain, valamint a fizető aláírása a számlákon, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. vállalkozási engedély száma, a kistermelők személyi igazolványának száma és azonos adóazonosító száma.

 

A személyes adatok megőrzési ideje az adatkezelésre okot adó jogviszony megszűnését követő nyolc (8) év.

 

A személyes adatok címzettjei: a Társaság pénzügyi munkatársai és az Innonic Group Zrt. Könyvelői adatfeldolgozója.

 

A pénzügyi személyzet által használt programok:

Számlázz.hu – számlázó program

Zoho – adminisztratív rendszer

BrainTree – hitelkártyás fizetés adatai

Gmail e-mail fiók – a számlázással kapcsolatos kapcsolattartás az ügyfelekkel

5. Informatikai folyamatok

 1. Fejlesztés és honlapépítés

Ennek a részlegnek a munkatársai felelősek az OptiMonk műszaki működésének és fejlesztésének biztosításáért.

Az alkalmazottak megvizsgálják az OptiMonk működésével kapcsolatban felmerülő szoftverhibákat (hibák), és javítják azokat (hibajavítás). Az ilyen tevékenységek során a fejlesztők hozzáférhetnek a szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek személyes adataihoz.

 

 1. Fejlesztés és üzemeltetés (DevOps)

Az ebben a részlegben dolgozó alkalmazottak felelősek az optimonk.hu és az optimonk.com szervereinek üzemeltetéséért és technikai hátteréért. Ez a munka gyors problémakezelést és megoldást igényel. Az ilyen tevékenységek során a fejlesztők hozzáférhetnek a szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek személyes adataihoz és a vállalat más alkalmazottainak adataihoz.

A beépített és alapértelmezett adatvédelem biztosítása érdekében a következő technikai és szervezési intézkedéseket hajtottuk végre:

A szerverfejlesztésben részt vevő minden olyan alkalmazott, aki technikai műveletet kíván végrehajtani, amely személyes adatokhoz való hozzáférést jelent, továbbítja kérését a DevOps kezelőjének.

 

 1. Technikai segítségnyújtás

Az ezen a részlegen dolgozó alkalmazottak felelősek az optimonk.hu és az optimonk.com által kiszolgált ügyfelek által benyújtott műszaki kérelmek teljesítéséért és a technikai problémák elhárításáért. Ez a feladat gyors problémakezelést és megoldást igényel. Az ilyen tevékenységek során a fejlesztők hozzáférhetnek az ügyfelek személyes adataihoz.

A beépített és alapértelmezett adatvédelem biztosítása érdekében a következő technikai és szervezési intézkedéseket hajtottuk végre:

Minden alkalmazott vállalja, hogy a munkája során megszerzett személyes adatokat titoktartási megállapodásban védi.

6. Marketing

 1. A cég honlapján való regisztráció

A weboldalon regisztráló természetes személyek a megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével hozzájárulást adhatnak adataik feldolgozásához. A négyzet előzetesen nem pipálható ki.

A feldolgozás alatt álló érintett: természetes személy neve (utó- és vezetéknév), telefonszám, e-mail cím, online azonosító.

Az adatkezelés célja:

 • Regisztráció a 14 napos próba kipróbálására (az ügyfél saját OptiMonk-fiókjának létrehozása)
 • Kapcsolatfelvétel elektronikus úton vagy telefonon.
 • Információk a Társaság termékeiről és szolgáltatásairól.
 • A weboldal használatának elemzése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

A személyes adatok címzettjei és a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálati és marketingtevékenységgel kapcsolatos feladatokat ellátó alkalmazottai, mint adatfeldolgozók:

Az OptiMonk fiókok, a Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC), a Hubspot, a Zendesk (Zendesk Inc.), az Unbounce, az Intercom, a Mixpanel, az Outreach, a Zoho szoftverek rendszergazdai felületei.

A személyes adatok megőrzési ideje: 5 év, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (törlési kérelem).

 

 1. A promóciós anyagokkal és a hírlevél szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés

A weboldalon a promóciós anyagok és hírlevelek szolgáltatásaira regisztráló természetes személy a megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével hozzájárulását adja személyes adatainak feldolgozásához. A jelölőnégyzet előzetes bejelölése tilos. Az adatvédelmi közleményt a feliratkozás során URL-címmel is meg kell jeleníteni. Az érintett leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél „leiratkozás” alkalmazásával, írásban, vagy bármikor e-mailben tett nyilatkozattal, amely cselekményt a hozzájárulás visszavonásaként kell értelmezni. Ebben az esetben a feliratkozó minden adatait törölni kell.

A feldolgozandó személyes adatok köre: a természetes személy neve (keresztneve, vezetékneve) és e-mail címe.

A személyes adatok kezelésének célja:

 1. Hírlevelek küldése a Társaság termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban.
 2. Reklámanyagok küldése.
 3. Információk a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, feltételeiről és kedvezményeiről.

A feldolgozás jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

A személyes adatok címzettjei és a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálati és marketing tevékenységgel kapcsolatos feladatokat ellátó alkalmazottai, mint adatfeldolgozók:

A Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC), a Hubspot, a Zendesk (Zendesk Inc.), az a Zoho szoftverek rendszergazdai felületei.

A személyes adatok megőrzési ideje: amíg az ügyfél le nem iratkozik a hírlevél szolgáltatásairól, vagy amíg az érintett hozzájárulását nem vonják vissza (törlési kérelem).

7. Ügyfélszolgálat

Az Ügyfélszolgálat munkatársai felelősek az OptiMonk International Zrt. Ügyfeleinek segítéséért. az OptiMonk kampányok működésével kapcsolatban a következő módon:

 1. A support@optimonk.com címre küldött e-mailben vagy az egyik ügyfélszolgálati képviselő privát üzleti e-mail címére.
 2. Telefonon keresztül.
 3. Előzetes egyeztetésen keresztül.

 

 1. A 14 napos próbaidőszak

(1) A kezelt adatok köre: az ügyfél kapcsolattartás céljából megadott adatai (név, e-mail cím, telefonszám).

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, marketing üzenetek továbbítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelés időtartama: 2 év a próbát követően.

(2) A megrendelés esetén feldolgozott adatok köre: számlázási adatok (név, cím, adószám)

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatások megtartásáig

A személyes adatok címzettjei és a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálati és marketing tevékenységgel kapcsolatos feladatokat ellátó alkalmazottai, mint adatfeldolgozók: Mailchimp, Hubspot, Amazon.

 

 1. A jogi személyek ügyfeleinek, ügyfeleinek és szállítóinak természetes személyi képviselőinek elérhetőségei

(1) A feldolgozás tárgyát képező személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma és e-mail címe.

(2) A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti megbízás.

Jogalap: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

(3) A személyes adatok címzettjei és a címzettek kategóriái: a Társaság marketing feladatokat ellátó alkalmazottai.

(4) A személyes adatok megőrzési ideje: az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 5 évig, és az érintett képviselői képessége.

(5) A Társaság jogi személy partnere és képviselője felelősséggel tartozik a Társaságnak adott adatok pontosságáért, hitelességéért és törvényességéért.

8. Az oldalon használt sütik

(1) A sütik rövid adatfájlok, amelyeket a felkeresett webhely a felhasználó számítógépén helyez el. A cookie-k kis karakterfájlokat tartalmazó fájlok, amelyek a felhasználó eszközére kerülnek, amikor a felhasználó meglátogat egy webhelyet. A sütik célja, hogy megkönnyítsék és megkönnyítsék az adott infokommunikációs internetes szolgáltatásokat. Amikor a felhasználó többször meglátogatja az ilyen webhelyet, a webhely képes lesz felismerni a felhasználó böngészőjét a sütik miatt. A cookie-k tárolhatják a felhasználói beállításokat (pl. A kiválasztott nyelvet) és egyéb információkat. A sütik többek között információkat gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, emlékeznek a látogató beállításaira, és felhasználhatók például online bevásárlókosarak használatakor. Általában a cookie-k megkönnyítik a weboldal használatát, segítenek a weboldalnak abban, hogy valódi online élményt nyújtson a felhasználók számára, és hatékony információforrásként használják őket. Lehetővé teszik továbbá a telep üzemeltetőjének, hogy ellenőrizze a webhely működését, a visszaélések megelőzését, és a weboldal szolgáltatásait megszakítás nélkül és megfelelő minőségben nyújthassa.

(2) A sütiknek több típusa van, de általában két kategóriába sorolhatók. Az egyik az ideiglenes sütik kategóriája, amelyet a webhely csak egy adott munkamenet során (pl. Egy online banki tranzakció biztonsági hitelesítése során) helyez el a felhasználó eszközén, a másik típus az állandó süti (pl. egy adott webhely), amely a számítógépen marad, hacsak a felhasználó nem törli. Az Európai Bizottság irányelvei alapján a sütik csak a felhasználó eszközén helyezhetők el, ha ezzel egyetértenek (kivéve, ha a sütik alapvetően szükségesek az adott szolgáltatások használatához).

(3) Az olyan sütik esetében, amelyekhez nem szükséges a felhasználó hozzájárulása, az információkat a weboldal első látogatása során kell megadni. Nem szükséges a sütikre vonatkozó információk teljes szövegét megjeleníteni a weboldalon, elegendő, ha a weboldal üzemeltetői röviden összefoglalják az információk lényegét, és hivatkoznak a teljes információk elérhetőségére egy URL-en keresztül.

(4) Hozzájáruláshoz kötött sütik esetében az információk a weboldal első látogatásához kapcsolódhatnak, ha a sütik használatával kapcsolatos adatkezelés a webhely látogatásakor kezdődik. Ha a sütik használata a felhasználó által kifejezetten kért funkció használatához kapcsolódik, akkor az információ megjelenhet az ilyen funkció használatával kapcsolatban. Ebben az esetben nem szükséges a sütikre vonatkozó információk teljes szövegét megjeleníteni, elegendő rövid összefoglalót megjeleníteni az információk lényegéről, és utalni kell a teljes információk elérhetőségére egy URL-en keresztül.

(5) A sütikben szereplő információkat csak a feltétlenül szükséges ideig tárolják, amely semmiképpen sem haladhatja meg az 1 évet. Ezen időszak végén a Felhasználóknak és / vagy az Előfizetőknek meg kell újítaniuk beleegyezésüket a sütik telepítéséhez.

(6) A felhasználók és / vagy az előfizetők tájékoztatást kapnak arról, hogy a böngészőjük beállításainak megváltoztatásával megakadályozhatják a sütik mentését bármilyen hardveren. A felhasználók és / vagy az előfizetők teljesen vagy részben elfogadhatják vagy elutasíthatják a weboldal által használt sütiket. A sütik elutasítása azonban megakadályozhatja az OPTIMONK szolgáltatások normál működését.

 

Információ a sütik használatáról

(1) Az általános gyakorlatnak megfelelően Társaságunk sütiket is használ a weboldalán. Társaságunk weboldala rögzíti és feldolgozza a látogató és az általa a böngészéshez használt eszköz alábbi adatait a weboldal használata során:

 • a látogató által használt IP-cím,
 • böngésző típusa,
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
 • a látogatás ideje,
 • a meglátogatott (al) helyszín, funkció vagy szolgáltatások.

(2) A sütik használatának elfogadása és jóváhagyása nem kötelező. Visszaállíthatja böngészőjének beállításait, hogy elutasítson minden cookie-t, vagy figyelmeztessen, ha cookie-t küld. Bár a legtöbb böngésző alapértelmezés szerint elfogadja a cookie-kat, ezeket a beállításokat megváltoztathatják, így megakadályozható az automatikus elfogadás, és minden alkalommal fel lesz ajánlva a választás lehetősége.

A legnépszerűbb böngészők cookie-beállításairól további információkat a következő URL-ekben talál:

 • Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
 • Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
 • Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7

Visszajelzés küldése

Előzmények

Mentve

Közösség

 • Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
 • Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
 • Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
 • Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Besides all the above, we would like to warn you that some website functions or services will not operate properly without cookies.

(3) The cookies used on the website are not suitable to identify the person of the user.

 

 1. Cookies used on the website of the Company

(1) Technically essential session cookies

These cookies are necessary for visitors to browse the website, to use its functions fully and without interruptions, with special regard to remembering the operations made by a visitor on a particular site during a visit. The period of data processing of such cookies only pertain to the actual visit of the visitor, at the end of the session, and by closing the browser, this type of cookies will be automatically deleted from the device.

Data processed: OptiMonkClient, OptiMonkClientId, OptiMonkSession, omLastFilled

The legal ground for processing in this case is Paragraph (3) of Section 13/A of Act CVIII of 2001 on Certain Issues of Electronic Commerce Services and Information Society Services.

The purpose of data processing: ensuring the proper operation of the website.

 

(2) Cookies requiring consent

These cookies provide an opportunity to the Company to remember the choices of the user related to the website. Prior to using the services and during the same, the Visitor may prohibit such data processing at any time. These data may not be associated with the identification data of the user and may not be transferred to a third party without the consent of the user.

 

(3) Cookies facilitating use

The legal ground for data processing is the consent of the data subject (GDPR Article 6 (1) point a).

The purpose of data processing: Increasing the effectiveness of the services, bettering user experience and making the use of the website more comfortable.

The period of data processing: 5 years.

 

(4) Cookies ensuring performance

Google Analytics cookies – for more information see:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Google AdWords cookies – for more information see:

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

8. Community guidelines / Data processing on the Facebook page of the Company

(1) The Company maintains a Facebook page for the purpose of introducing and promoting its products and services.

(2) Questions asked on the Facebook page of the Company may not be construed as a complaint lodged officially.

(3) The personal data published by the visitors on the Facebook page of the Company are not processed by the Company.

(4) The Data Privacy and Services Terms and Conditions of Facebook are applicable to the visitors.

(5) In the case of publishing unlawful or offensive content, the Company may remove the data subject from the members or may delete his comment without giving prior notice to the same.

(6) The Company may not be held liable for any data content or comments made by Facebook users violating any laws. The Company may not be held liable for any defects or operational irregularities arising from the operation of Facebook or any problems arising from the change of operation of the system.