ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Természetes személy kapcsolattartók adatainak kezelése szerződésekben

Az OptiMonk International Zrt., mint Adatkezelő, az általa a jogi személy partnerekkel kötött szerződésekben megjelölt természetes személy kapcsolattartók (továbbiakban: érintettek) személyes adataival összefüggő adatkezelés kapcsán az alábbi tájékoztatást nyújtja az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) 14. cikke alapján: 

1. Adatkezelő személye, elérhetőségei

Név: OptiMonk International Zrt.  

        (továbbiakban: OptiMonk vagy Adatkezelő)

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Telefonszám: + 36 70 410 4842

E-mail cím: support@optimonk.com

Honlap: www.optimonk.hu  

2. Adatkezelés célja, jogalapja és a kezelt adatok köre

Az Adatkezelő jogi személy partnerével kötött szerződés megkötése, teljesítése, illetve az ehhez szükséges kapcsolattartás céljából kezeli az Érintettek személyes adatait.

A kezelt adatok köre: kapcsolattartó neve, munkahelyi telefonszáma, munkahelyi e-mail címe, beosztása

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az Adatkezelő és szerződéses partnerének jogos érdeke. Az OptiMonk International Zrt. és szerződéses partnerének jogos érdeke, hogy a szerződések megkötése és teljesítése során az érintett munkavállalóik megfelelően kommunikálni tudjanak egymással, ezáltal biztosítva a felmerülő kérdések, problémák hatékony tisztázását és megoldását, amely nélkül a felek közti együttműködés nem működhet.

Az adatok forrása: a jogi személy szerződő fél, mint az érintett munkáltatója

3. Adatok tárolásának időtartama

A szerződésben foglalt személyes adatokat Adatkezelő a szerződés megszűnését követő 5 évig őrzi meg, amennyiben azok nem szerepelnek számviteli bizonylaton, és a felek között jogvitára nem kerül sor.

A számviteli bizonylaton szereplő személyes adatok a szerződéshez kapcsolódó utolsó számviteli bizonylat kiállításának évéről szóló éves beszámoló elfogadása évét követő 8 évig kerülnek megőrzésre a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdés alapján.  

Az érintett által történő sikeres tiltakozás esetén az Adatkezelő törli a személyes adatokat. 

Amennyiben a szerződés a felek között nem jön létre, Adatkezelő haladéktalanul törli a személyes adatokat.

4. Adattovábbítás, adatbiztonság

Adatkezelő harmadik félnek az adatokat nem továbbítja. 

Adatkezelő Adatkezelési és adatvédelmi szabályzatában foglaltak szerint biztosítja szervezetén belül is az adatok bizalmasságát, ahhoz csak a szerződés teljesítésében érdekelt munkavállalók férnek hozzá, kizárólag az adatkezelés céljával összhangban.

5. Érintettet megillető jogok

Az Érintett kérelmét bármilyen módon (írásban, elektronikus úton vagy akár szóban) előterjesztheti az adatkezelő fentebbi elérhetőségein. 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül – amely szükség esetén további két hónappal meghosszabbítható – tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott döntésről.

5.1 Hozzáférési jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • adatok forrása;
 • automatizált döntéshozatal ténye.

5.2 Helyesbítéshez való jog 

Az Érintett kérheti az adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy kiegészítését.

5.3 Törléshez való jog 

Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

5.4 Adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelő már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

5.5 Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

5.6 Adathordozhatósághoz való jog

Az adatkezelés jogalapja miatt nem illeti meg az érintettet. Ezzel kapcsolatban lásd GDPR 20. cikk.

6. Jogorvoslat

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36-1-391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: www.naih.hu 

Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.