ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

az OptiMonk alkalmazással kapcsolatban 

Az OptiMonk International Zrt. az OptiMonk alkalmazással összefüggő  adatkezelésekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtja az Előfizetők és Felhasználók (továbbiakban: Érintettek) számára az EU Általános Adatvédelmi  Rendeletének (GDPR) 13. és 14. cikke alapján:  

1. Adatkezelő személye, elérhetőségei

Név: OptiMonk International Zrt.  

        (továbbiakban: OptiMonk vagy Adatkezelő)

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Telefonszám: + 36 70 410 4842

E-mail cím: support@optimonk.com

Honlap: www.optimonk.hu  

2. Fogalmak

Az ÁSZF értelmében: 

 • Felhasználó: bármely természetes (ideértve az egyéni vállalkozót is) vagy jogi  személy, aki igénybe veszi az OptiMonk szolgáltatásait a fiók létrehozásától  számított 14 (tizennégy) napon belül.  
 • Előfizető: bármely felhasználó, aki előfizetett bármely előfizetési csomagra. 

Jogi személy előfizető esetén a Felhasználó az Előfizető képviseletében eljáró  természetes személy is lehet. 

3. Adatkezelés célja, jogalapja és a kezelt adatok köre

3.1 Regisztráció és előfizetés természetes személyek számára 

Az Adatkezelés célja: az OptiMonk alkalmazásba történő felhasználói regisztráció, az  Érintettek azonosítása és az alkalmazáshoz való hozzáférés, ezáltal a szolgáltatás biztosítása. 

A kezelt adatok köre: Név, E-mail cím, Telefonszám, Google-fiók azonosító  (opcionális), IP-cím 

Az adatok az érintettek azonosításához és a kapcsolattartáshoz szükségesek. 

Az adatkezelés jogalapja természetes személy Felhasználók esetén – az első 14  napos próbaidőszak alatt – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett  hozzájárulása. 

Az érintett a hozzájárulását bármikor szabadon visszavonhatja. A hozzájárulás  visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés  jogszerűségét. 

Az adatkezelés jogalapja természetes személy Előfizetők esetén a GDPR 6. cikk (1)  bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges,  amelyben az érintett az egyik fél

3.2 Felhasználó regisztrációja jogi személy előfizető esetén 

Amennyiben a jogi személy a szolgáltatást természetes személy képviselője útján  veszi igénybe, úgy az alábbiak alkalmazandóak az ezzel kapcsolatos adatkezelésre. 

Az Adatkezelés célja: az OptiMonk alkalmazásba történő felhasználói regisztráció, az  Érintettek azonosítása és az alkalmazáshoz való hozzáférés, ezáltal a szolgáltatás  biztosítása. 

A kezelt adatok köre: Név, E-mail cím, Telefonszám, Google-fiók azonosító  (opcionális), IP-cím 

Az adatok az érintettek azonosításához és a kapcsolattartáshoz szükségesek. 

Az adatkezelés jogalapja jogi személy képviseletében eljáró Felhasználó – amennyiben a Felhasználó személyes adatok megadásával került regisztrálásra – esetén az Adatkezelő és a jogi személy harmadik fél jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1)  bekezdés f) pont). 

Az Adatkezelő és az Előfizető jogi személy jogos érdeke, hogy a közöttük létrejövő  szerződés keretében az Előfizető munkavállalója útján igénybe tudja venni az  OptiMonk alkalmazást.

4. Adatok tárolásának időtartama

Adatkezelő a számla kiállításához szükséges személyes adatokat (név, számlázási  cím) a szolgáltatás teljesülését követően is, a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény  169. § (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján fennálló jogi kötelezettségének  [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont] eleget téve 8 évig, kizárólag a számviteli  kötelezettség teljesítése céljából megőrzi. 

A szerződés teljesítéséhez szükséges adatok a törvényben foglalt elévülési határidő  elteltéig, főszabály szerint a szolgáltatás teljesítését követő 5 évig kerülnek  megőrzésre. 

A hozzájárulás alapján kezelt adatok a felhasználói regisztrációt követő 2 évig vagy a  hozzájárulás visszavonásáig kerülnek megőrzésre.

5. Adattovábbítás, adatbiztonság

Az OptiMonk tárhelyszolgáltatója adatfeldolgozói szerződés alapján a  DigitalOcean, LLC (101 Avenue of the Americas, 10th Floor; New York, NY 10013;  Szolgáltatás vagy feladatkör: Szerver tárhely szolgáltató) 

Az adatok biztonságáról és jogszerű felhasználásáról Adatkezelő a megfelelő  technikai és szervezési intézkedések megtételével gondoskodik. A szolgáltatás  nyújtásával összefüggésben megadott adatokat csak az OptiMonk munkatársai  kezelik. 

Az alkalmazás használatával nem összefüggő adatkezelésekkel kapcsolatban további  információk az Általános adatkezelési tájékoztatóban találhatóak: 

https://www.optimonk.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/ 

6. Adatfeldolgozási tevékenység

Az OptiMonk alkalmazás használati jogának biztosítása keretében az Előfizető  honlapján elhelyezett overlay ablakokban személyes adatok gyűjtésére, és azokat  továbbítására kerül sor. Előfizető számára a honlap ügyfélélmény optimalizálása  céljából, továbbá biztonsági mentések készülnek az adatokról a szolgáltatás  zavartalan üzemeltetése céljából.  

Ezen adatok tekintetében az OptiMonk International Zrt. nem adatkezelőnek, hanem  Adatfeldolgozónak minősül, aki az Előfizető érdekében kezeli a személyes adatokat,  amelynek szabályairól a felek adatfeldolgozói megállapodást kötnek.  

Az Előfizetőnek – az alkalmazás beállításai között – lehetősége van az adatok  mentésének kikapcsolására. 

7. Érintettet megillető jogok

Az Érintett kérelmét bármilyen módon (írásban, elektronikus úton vagy akár szóban)  előterjesztheti az adatkezelő fentebbi elérhetőségein.  

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül – amely  szükség esetén további két hónappal meghosszabbítható – tájékoztatja az Érintettet a  kérelem nyomán hozott döntésről. 

7.1 Hozzáférési jog  

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,  hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy  a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

 • az adatkezelés céljai; 
 • az érintett személyes adatok kategóriái; 
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a  személyes adatokat közölték vagy közölni fogják
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem  lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó  személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és  tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 
 • Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; g) adatok forrása; 
 • automatizált döntéshozatal ténye. 

Az érintett jogosult a GDPR 15. cikk (3) bekezdése alapján – a 12. cikkben foglalt  eljárás szerint – a rá vonatkozó adatokról térítésmentesen másolatot kérni. 

7.2 Helyesbítéshez való jog  

Az Érintett kérheti az adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy  kiegészítését. 

7.3 Törléshez való jog  

Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését, ha az  alábbi indokok valamelyike fennáll: 

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat  gyűjtötték vagy más módon kezelték; 
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű  ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik  az adatkezelés ellen; 
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami  jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

7.4 Adatkezelés korlátozásához való jog  

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek  valamelyike teljesül: 

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra  az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a  személyes adatok pontosságát; 
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett  kéri azok felhasználásának korlátozását; 
 • az Adatkezelő már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,  de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez  vagy védelméhez; vagy
 • az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése  kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az  időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő  jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat  a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények  előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy  jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam  fontos közérdekéből lehet kezelni. 

7.5 Tiltakozáshoz való jog 

Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok  kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy  az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.  

7.6 Adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére  bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható  formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik  adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek  a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy  – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti  közvetlen továbbítását. 

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és  szabadságait. 

8. Jogorvoslat

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal fordulhat közvetlenül a Nemzeti  Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. 

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

Telefon: +36-1-391-1400 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: www.naih.hu 

Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a  törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett  lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

Hatályos: 2023. 03. 27.